shareit

Съдът върна оздравителните планове за ЦСКА на Гриша Ганчев и Васил Божков

| от chronicle.bg |

Софийски градски съд (СГС) даде 7-дневен срок на Гриша Ганчев да приведe предложения от него оздравителен план за ПФК ЦСКА АД в съответствие със закона. От СГС са посочили и кои 6 точки трябва да се оправят. Съдът предупреждава, че ако това не бъде сторено, планът няма да се допусне до разглеждане на събранието на кредиторите.

Ето цялото становище на СГС:

„Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2016 УКАЗВА НА ПФК ЦСКА АД, в 7-дневен срок от съобщението да приведе предложения от дружеството оздравителен план в съответствие с изискванията на закона – чл. 700, ал. 1 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, като:
1. Посочи отделните кредитори с приети вземания, основанието и размера на вземанията им, степента на удовлетворяване, която се предвижда в плана за всеки от тях като процент и като конкретна сума, а когато се предвижда различно удовлетворяване на различните компоненти на вземането – размера на удовлетворяване на всяка компонента; начина и времето за погасяване на отделните задължения; вноските по разсроченото вземане и падежите им конкретно за всеки кредитор, като падежите може да бъдат определени или определяеми.

2. Посочи пълен списък на кредиторите с оспорени или неприети вземания, тяхното основание и размер и № на дело, като съобрази, че освен искове по чл. 694 ТЗ има и висящи производства, възобновени по реда на чл. 637, ал. 3 ТЗ; да посочи в каква степен (като процент и конкретна сума) ще бъдат удовлетворени техните вземания (на всеки кредитор поотделно) при установяване на вземането им с влязло в сила решение и да предвиди конкретни гаранции за погасяването им, при съобразяване указанията относно гаранциите, дадени в мотивите, а ако се предвижда формиране на специален гаранционен фонд, да се посочи ясно, точно и конкретно по какъв начин ще бъдат набрани средствата по него.

3. Представи предварително писмено съгласие от министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания, съобразно изискването на чл. 189, ал. 1 ДОПК.

4. Посочи пълен списък на притежаваното имущество и да представи актуална пазарна оценка на същото; въз основа на тях да изложи сравнително-аналитични данни по отношение на всеки кредитор за степента на удовлетворяването му по плана при сравнение с възможното му удовлетворяване при осребряване имуществото в производството по несъстоятелност;

5. Предвиди конкретни гаранции за удовлетворяване вземанията на хирографарните кредитори от всеки отделен клас, като съобрази указанията относно гаранциите, дадени в мотивите.

6. Посочи конкретни управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за осъществяването на плана, като съобрази мотивите на разпореждането (съдържание, вид, последователност във времето, цел и очакван конкретен резултат).
Предупреждава длъжника, че при неотстраняване на посочените нередовности според указанията, предложеният план за оздравяване няма да бъде допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

Разпореждането не подлежи на обжалване.“

Няколко часа по-късно СГС върна и оздравителния план на Васил Божков. От него се иска в 7-дневен срок да коригира 5 от точките.
Ето и това решение на СГС:

Закрито/разпоредително заседание

Разпореждане от 05.07.2016 УКАЗВА на синдика на ПФК ЦСКА АД – Дора Иванова – Милева, в 7-дневен срок от съобщението да приведе предложения от нея оздравителен план в съответствие с изискванията на закона – чл. 700, ал. 1 ТЗ, чл. 700, ал. 4 ТЗ, чл. 700а, ал. 3 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, като:

1. Представи проект на договор за продажба на цялото търговско предприятие на длъжника, подписан от купувача, в който цената е посочена ясно като конкретна цифра и в който купувачът поема конкретни задължения за предоставяне на финансови и други гаранции към кредиторите (включително с оспорени вземания) за защита удовлетворяването на вземанията им, такива, каквито са предвидени в оздравителния план .

2. Представи изрично писмено изявление на купувача „ФК ЦСКА София“ ЕАД, изразяващо намерението му да предостави посочените в плана за оздравяване гаранции на кредиторите, а ако желае – да учреди предвидените в плана ипотеки.

3. Представи предварително писмено съгласие от министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания, съобразно изискването на чл. 189, ал. 1 ДОПК.

4. Предвиди конкретни гаранции за удовлетворяване вземанията на хирографарните кредитори от всеки отделен клас, като съобрази указанията относно гаранциите, дадени в мотивите.

5. Предвиди възможност за свикване на Надзорния съвет от председателя, по искане на длъжника, в съответствие с чл. 700а, ал. 3 ТЗ.

Предупреждава синдика, че при неотстраняване на посочените нередовности според указанията, предложеният план за оздравяване няма да бъде допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

Разпореждането не подлежи на обжалване.“

Бъркотията около клуба стана още по-пълна, след като се разбра, че Инспекторатът на Министерството на правосъдието е започнал проверка на синдика на ЦСКА Дора Милева. Проверката е образувана по сигнал на изпълнителния директор на ПФК ЦСКА АД Николай Паслар.

Ето и съобщението на правосъдното министерство:

„Инспекторатът на Министерството на правосъдието по Закона за съдебната власт започна проверка на синдика на ЦСКА Дора Милева-Иванова. Проверката е образувана след сигнал от изпълнителния директор на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД Николай Паслар. В жалбата се твърди за „липса на изпълнение на императивно вменени задължения“ от страна на Милева-Иванова, както и че с действията си тя „грубо и съществено нарушава интересите на ЦСКА в производството му по несъстоятелност“.
В сигнала Паслар излага подробно нарушения, които според него са били допуснати от Милева-Иванова при сключване на договор за спонсорство с „Еврофутбол лимитед“ за сумата от 33 750 лв. Във връзка с жалбата Министерство на правосъдието е изпратило искане до председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов, в което моли за становище от съдията-докладчик по делото за несъстоятелност на ЦСКА за хода на делото до момента, както и за действията на синдика Милева-Иванова, свързани с него.
Проверката не е приключила, а след приключването й инспекторатът ще изпрати доклад с констатациите от нея до Министъра на правосъдието с оглед на необходимостта от предприемане на бъдещи действия.“

В тази обстановка се събра за заседание на Изпълкомът на БФС. След него президентът на БФС Борислав Михайлов обясни, че на автентичния ЦСКА, заедно с „Витоша“ (Бистрица), „Етър“ (ВТ) и „Локомотив“ (Сф) е даден срок до 25 юли да подадат документи за участие в първенството на Втора лига.
„Въпросът наличието на два ЦСКА не ме притеснява. Както имамного отбори „Ботев“ и „Левски“, може да има и повече от един ЦСКА. Позволено е от закона, вече феновете да си решат кой ще подкрепят – каза Михайлов. – Колкото до съдбата на ПФК ЦСКА АД, съдбата му ще се реши от съда, който ще разгледа оздравителните планове. Без да имат одобрен оздравителен план, те няма да могат да участват в което и да е първенство тук“.

 
 
Коментарите са изключени