shareit

КЗК глоби ЧЕЗ с 1,250 млн. лв. за злоупотреба с господстващо положение

| от |

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е извършило нарушение на Закона за Защита на Конкуренцията, като е злоупотребило с господстващо положение.

Дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко – продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по предвиден в специална наредба ред за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. По оценка на КЗК по този начин „ЧЕЗ Разпределение България“ АД може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

КЗК постанови прекратяване на установеното нарушение и наложи на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следната поведенческа мярка: да изготви и предостави подробен списък, в който да бъдат изрично изброени всички изискуеми документи във връзка с договора за покупко-продажба на изградените съоръжения за присъединяване на обекта, респ. за изкупуване на енергийните съоръжения. КЗК определи 30 – дневен срок срок за изпълнение на поведенческата мярка, след изтичането на който срок „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е длъжно да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за нейното изпълнение

КЗК наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 1 250 065 (един милион двеста и петдесет хиляди и шейсет и пет)лева.

Отношенията между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и присъединяваното лице преминават през разписаните в специалната наредба до момента, в който трябва да бъде подписан договор за покупко-продажба /изкупуване/ от страна на „ЧЕЗРБ“ АД на енергийните съоръжения и съответно те да бъдат изплатени. В хода на проучването КЗК намери за установено, че инвеститорът е подал в ЧЕЗРБ Заявление за сключване на договор за изкупуване на съоръженията за присъединяване, като проектът на договор е подписан от присъединяваното лице, но не и от ЧЕЗРБ, във връзка с констатирани от дружеството нередовности по документацията, за което обаче инвеститорът не е бил уведомен, въпреки, че е изискал да му бъде указана причината за несключване на договор за изкупуване. По този начин ответникът не разкрива съществени обстоятелства, които са неизменна част от процеса по присъединяване. В резултат от разглежданото поведение на ЧЕЗРБ се достига до необосновано забавяне сключването на договор за покупко – продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени от молителя. /БГНЕС

 
 
Коментарите са изключени